Lejebetingelser

1.

Såfremt intet andet er skrifligt aftalt, finder nedenstående bestemmelser anvendelse for alle lejemål og ydelser, der måtte være aftalt med Holbæk lift & materieludlejning A/S

2.

Udlejeren fremsender faktura efter lejemålets afslutning, eller ved hver måneds afslutning for lejemål af længere varighed. Såfremt betaling ikke har fundet sted efter 14 dage fra fakturadatoen, er udlejeren berettiget til at beregne rente. Lejeren er forpligtet til skadesløst til at betale de med en inkassation forbundne omkostninger. Eventuelle tvistigheder mellem lejeren og udlejeren, eller eventuelle modkrav fra lejerens side berettiger således ikke lejeren til at undlade rettidig betaling.

3.

Lejeren bærer selv risikoen for eventuelle driftstab, der måtte påføres ham som følge af maskinskader eller begivenheder, som udlejeren ikke er herre over, herunder strejker, lockout, myndighedsindgreb eller arbejdsstandsning som følge af vejrlig eller lignende.

4.

Udlejeren påtager sig intet ansvar over for beskadigelser af tilkørselsveje, kloakledninger, overfladebelægninger, kabler og kabelgrave eller andre skjulte installationer ved kørsel med materiellet. Hvis ikke andet er aftalt, er relevante tilladelser, afspærringer med skilte og lignende udlejeren uvedkommende. Der beregnes normalt leje for ventetid, opstået i den anledning.

5.

Evt. civilt søgsmål, skal anlægges ved retten i Holbæk.

Tillæg for materiel uden betjening

1.

Lejemålet begynder den dag, det lejede stilles til lejerens disposition i arbejdsklar stand på aftalt lejeadresse. Lejemålet ophører den dag, det lejede modtages af udlejeren med alt tilbehør i ubeskadiget og rengjort stand. Manglende materiel erstattes af lejeren til dagspris. Eventuel rengøring sker for lejerens regning.

2.

Lejetiden beregnes normalt som antallet af hverdage inden for lejetidsrummet. Anvendes det lejede lørdag, søn- og helligdage, regnes disse som lejedage. Lejen er baseret på maximalt 8 timer pr. arbejdsdag. Udlejeren er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede benyttes eller ej. Udlejeren er berettiget til at beregne leje af det udlejede i reparationstiden, såfremt skaden er forvoldt af lejeren.

3.

Afmelding af det lejede kan kun ske ved direkte henvendelse inden for normal arbejdstid til Holbæk lift & materieludlejning A/S, Sophienlundsvej 4, 4300 Holbæk, tlf. 59442134, med et varsel på mindst 2 arbejdsdage.

4.

En repræsentant for lejeren skal være til stede på lejeadressen ved materiellets ankomst, således at instruktion kan gives.

5.

Fremleje, fremlån eller anden overdragelse til tredie part uden udlejerens skriftlige tilladelse er ikke tilladt.

6.

Lejeren forpligter sig til sagkyndig håndtering af det lejede. Udlejeren skal have adgang til at tilse det lejede på arbejdspladsen. Dette medfører imidlertid ikke tilsynspligt fra udlejerens side.

7.

Såfremt der konstateres misbrug af materiellet, eller lejeren undlader at rette sig efter forskrifter og aftaler, er udlejeren berettiget til, med omgående varsel, at opsige lejemålet og eventuelt kræve erstatning.

8.

Alle priser er eksklusive brændstof og øvrigt forbrug / diamant forbrug mm.

9.

Transportudgifter betales af lejeren.

10.

Lejet materiel kan aldrig overgå til ejendom.

11.

Materiel må ikke udføres af landet, DK, Danmark

12.

Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt som følge af lejers grove uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse af forpligtigelser i henhold til disse lejebetingelser.

Forsikrings- og ansvarsbetingelser

Udlejeren brandforsikrer for egen regning det udlejede.
Udlejeren hæfter aldrig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende direkte tab.
Udlejer har tegnet ansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som udlejer ifølge dansk ret
måtte ifalde for skadetilføjelse på trediemand eller ejendom (tingskade).
Forsikringen dækker for de ved en og samme hændelse forårsagede skader med indtil 5.000.000,- kr.
Udlejer påtager sig intet ansvar og ingen risiko udover dette beløb, hvorfor det påhviler lejeren,
såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb, at tegne supplerende forsikring.
Såfremt udlejer måtte blive pålagt ansvar overfor trediemand, er lejer forpligtiget til at holde udlejer
skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser,
kunne gære gældende mod udlejer.

Forsikrings- og ansvarsbetingelser

1.

Lejeren bærer ansvaret og risikoen ved enhver skade på person eller ejendom i forbindelse med det lejedes anvendelse.

2.

Udlejeren har tegnet forsikring for skader på det lejede i lejeperioden. Risikotillæg er 6 % af bruttolejen som betales særskilt af lejer.

Risikotillægget er tegnet med en selvrisiko på kr.10.000 til 42.000 kr.

Risikogruppe Nyværdi Selvrisiko
A 0 – 60.000 kr. 10.000 kr.
B 60.001 – 100.000 kr. 15.000 kr.
C 100.001 – 200.000 kr. 22.000 kr.
D 200.001 – 350.000 kr. 30.000 kr.
E 350.001 – 500.000 kr. 35.000 kr.
F 500.001 – og derover 42.000 kr.

som altid skal betales af lejeren, (for materiel der er indlejet, kan anden selvrisiko forekomme) ligesom lejeren bærer risicierne for sådanne skader, som ikke er dækket af den tegnedes forsikring.

NB: Bemærk at flere uafhængige skader på en maskine kan udløse flere selvrisikoèr.
Ved misbrug af maskine kan lejer gøres ansvarlig for hele skaden.
Ved skader skal lejer påregne, at skulle melde skader til sit forsikringsselskab,
og eventuelle tvister afgøres mellem Lejers og Udlejers forsikringsselskaber.
Eventuelle tvister fritager ikke lejer til ikke at betale den fakturerede leje.

3.

Ved indlejet materiel, kan andre forsikringsbetingelser gælde, ligesom anden selvrisiko, kan gælde.

Alle priser er excl. moms. Tidligere fremsendte priser annulleres hermed.
Der tages forbehold mod trykfejl og løbende prisændringer.